9.16.2558

ความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ หรือ หีบห่อ Packing

หมายถึง สิ่งที่ปกป้อง ห่อหุ้ม คุ้มครองสินค้า เช่น กระปุก ตลับ กระป๋อง กล่อง ถุง 

    หน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

1. ปกป้องสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน Protection
2 . ห่อหุ้มสินค้า ให้ขนถ่ายหรือลำเลียง จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ได้โดยสะดวก Portability เช่น การทำถุงเป็นหูหิ้วในตัวเอง
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เป็นการให้รายละเอียดของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้า นี้คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีวิธีใช้อย่างไร ดีอย่างไร
4. ดึงดูดใจให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจ อยากจะซื้อ Promotion ด้วยภาพ สี หรือข้อความโฆษณา ที่ปรากฏอยู่บนตัวบรรจุภัณฑ์
5. ใช้สอยและเก็บรักษาได้สะดวก เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
6. ช่วยยืดอายุของสินค้าได้นานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปิดผนึกสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่หลักเหล่านี้ เป็นสิ่งช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกับตัวสินค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า โดยผ่านหีบห่อบรรจุ ที่มารูปที่1 http://4.bp.blogspot.com/-j9aYfIWecuU/UHeeZecJ8_I/AAAAAAAALbg/jc0fzre0IzA/s1600/14-best-food-packaging-designs-inspiration.jpg

    การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์    พิจารณาดังนี้ 

        1. พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นประการแรก ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เช่น
   - ลักษณะทางกายภาพ เป็นของแข็ง ของเหลว แห้งเป็นผง เปียก กึ่งแข็งกึ่งเหลว ฯลฯ
   - น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ หนัก หรือ เบา
   - ขนาดใหญ่ เล็ก
   - มีการผุกร่อนหรือไม่ (ถ้ามี ต้องป้องกันน้ำ ออกซิเจน ได้ด้วย)
   - มีกลิ่นหรือไม่ (มีความต้องการ ในการเก็บกลิ่นหรือไม่)
   - เสื่อมสภาพง่ายหรือไม่ (มีความต้องการป้องกันสิ่งสกปรก จากภายนอก รวมทั้งแสง หรือความร้อน หรือไม่)
      2. การตลาด ต้องจัดอันดับของตัวผลิตภัณฑ์ ว่าอยู่ในตำแหน่งใด โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ ที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นจึงจะกำหนดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ว่าจะเป็นถุง หรือ กล่อง เทคนิคการพิมพ์ จะเป็นแบบใด
      3. การผลิตและการจัดจำหน่าย ต้องทราบจำนวนการการผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่ละครั้ง จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่จะบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ขีดความสามารถในการผลิต และรูปแบบ ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับช่องทางการจำหน่าย
      4. การขนส่ง ควรทราบว่าการขนส่งบรรจุภัณฑ์ นั้นไปในช่องทางใด เพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสม กับการขนส่ง เช่น จะวางเรียงกันแบบใด มีการซ้อนทับกันหรือไม่ ถ้ามีเป็นแบบใด
      5. และปัจจัยอื่นๆ

     ที่มารูปที่ 2 : http://www.instantshift.com/wp-content/uploads/2013/04/creative-packaging-designs-02.jpg


 ตราสินค้า Brand    ตราสินค้า  Brand  คือ ชื่อ หรือ เครื่องหมาย ของสินค้า จะทำให้สินค้าของเรา ต่างจากคู่แข่ง ตราสินค้า  
     ชื่อตราสินค้า Brand name   คือ ส่วนที่ออกเสียงได้ เครื่องหมายการค้า Trademark คือ ตราสินค้า ที่ได้รับการคุ้มครอง ตามกฏหมายห้ามลอกเลียนแบบหรือ นำไปทำซ้ำซ้อนกัน

     ตราสินค้า มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการแข่งขันสูง ความอยู่รอดของผู้ผลิต อยู่ที่การจำหน่ายสินค้า ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริโภค จึงต้องหาวิธี ที่จะทำให้ผู้บริโภคใช้ และบอกต่อกัน เพื่อให้หันมาใช้สินค้า หรือบริโภคสินค้าตัวนั้น ผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงต้องสร้างตราสินค้า ของตน เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกัน ให้ตนพ้นจากสินค้า ที่ด้อยคุณภาพ 

      ความสำคัญของตราสินค้า ที่มีต่อผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับสินค้า
2. ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จากผู้จ้องจะเลียนแบบ
3. ทำให้ผู้ซื้อ ที่ชื่นชอบสินค้า ไม่สับสน เท่ากับเป็นการป้องกันตัวเอง จากคู่แข่งขันได้

      ความสำคัญของตราสินค้า ต่อผู้บริโภค

1. เป็นเสมือนคำมั่นสัญญา จากผู้ขาย
2. ทำให้เรารู้ว่าใครเป็นผู้ผลิต หรือสินค้าเป็นของผู้ใด
3. เป็นหลักประกันคุณภาพ ของสินค้า ต่อผู้บริโภค
4. เป็นตัวที่ทำให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อ

     การสร้างตราสินค้าให้มีพลัง
1. ออกแบบตราสินค้าให้มีความเหมาะสม กับบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า
2. ต้องทำให้เกิดความแตกต่างกับตราสินค้า รายอื่น หรือของคู่แข่ง
3. ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภท อุปโภค บริโภค ที่มีอยู่มากมายหลายชนิด บนชั้นวางขายสินค้า

     เมื่อได้ตราสินค้า เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะต้องทำขั้นต่อไปคือ 

     การออกแบบฉลาก
     การออกแบบฉลากหรือกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ฉลากที่ดีต้องส่งเสริมชื่อสินค้า ให้เป็นที่จดจำได้ง่าย เรียกง่าย ต้องดึงดูดใจผู้บริโภค และให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริโภค ในการออกแบบฉลาก ต้องแสดงให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างสินค้าประเภทเดียวกัน ต้องหาจุดเด่นของตนเอง และนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณา

    ความสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก บนบรรจุภัณฑ์

        1. เพื่อแสดงตัวผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาด
        2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
        3. ทำให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใน
        4. แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์และวิธีใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกซื้อ โดยการออกแบบ ซึ่งอาศัยตัวอักษร และภาพ เป็นสื่อโฆษณา สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ไปจากคู่แข่งขัน ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ราคา พร้อมทั้งมีข้อมูลวิธีการใช้ ส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อแนะนำ และข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
        5. สามารถแสดงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตสินค้า การออกแบบกราฟฟิก มีบทบาทและหน้าที่ แสดงถึงบุคลิกพิเศษ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน Brand image ของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ให้เกิดความเด่นชัดกว่าคู่แข่ง
        6. รักษาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในชุดหรือในเครือของผู้ผลิตเดียวกัน กรณี ผู้ผลิต ผลิตสินค้า ให้ผู้บริโภค เลือกซื้อหลายชนิด หลายขนาด หลายรส หลายกลิ่น ควรออกแบบกราฟฟิกให้มีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด โดยกำหนดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ไว้ในตำแหน่งเดียวกัน ใช้แบบอักษรชุดเดียวกัน ลวดลายหรือเทคนิคในการตกแต่ง ที่ให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแตกต่างกันก็ตรงชื่อของผลิตภัณฑ์ ภาพ และ สี ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ถูกต้อง
        7. เพื่อความโดดเด่น เมื่อวางจำหน่ายสินค้า ควรออกแบบกราฟฟิก ให้ลวดลายบนกล่องหนึ่งสัมพันธ์ กับลวดลาย อีกกล่องหนึ่ง ที่วางเคียงข้างกัน
        8. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับการโฆษณา ให้สามารถใช้กับงานโฆษณาได้สะดวก จดจำง่าย รวดเร็ว จากผลการวิจัย พบว่า งานกราฟฟิก ที่มีลักษณะตรงไปตรงมา ใช้ภาพชัดเจน มีองค์ประกอบในการออกแบบ ไม่สับสน ผู้บริโภคมักจดจำได้ง่ายกว่า

ที่มาของบทความ https://m.facebook.com/note.php?note_id=193481060681174&_ft_=fbid.193481060681174

_________________________________________________________________________________

แปลสรุปข่าว


The function of packaging news
ข่าวเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบไม่เพียงแค่ออกแบบเพื่อความสวยงาม แต่ยังคำนึงถึงการใช้งานอีกด้วย


ที่มารูปที่1 :  http://missiontosave.com/wp-content/uploads/2014/05/free-seed-pods-.jpg


Sprout it has partnered with Miracle-Gro® to get Columbus growing and giving this summer! By donating 40,000 Gro-ables® Seed Pods™, they are encouraging you to get out and grow something healthy this summer.


They encourage everyone to take as many pods as they want to plant and more to give to family, friends and organizations, such as schools or community gardens.


Miracle-Gro Gro-ables Seed Pods are ready-to-plant pods that make it easier than ever to plant, grow and enjoy! Each pod contains a seed at the right depth, growing materials and plant food. Just remove the lid and push the pod into the soil, then water and watch it grow!


มิราเคิล-โกลด์  ผู้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์รายใหญ่ ผุดไอเดียเจ๋ง จัดทำเมล็ดพันธ์ผัก แจกจ่ายกว่า 40,000 เมล็ด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ หันมาปลูกพืชผักช่วงหน้าร้อน แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศ จึงก่อให้เกิดเรื่องสนุกๆขึ้นมา คือการปลูกพืชผักที่ถูกบรรจุมาในหีบห่อที่ย่อยสลายได้เพียงแค่รดน้ำ วิธีการคือ แค่เปิดฝาออก ปักลงในความลึกที่เหมาะสม รดน้ำ และรอพืชผักเจริญเติบโต
 


Have you ever had trouble reaching that last chip in the Pringles can, juggling a handful of fast food or getting that last bit of toothpaste out of the tube? Luckily, package design is evolving as quickly as technology, making life easier than ever imagined and delivering the future today! A new and fast-growing trend in the package design world is known as “functional form” packaging.
As the name suggests, it is packaging that serves a functional purpose, maximizing its efficiency. In reference to the all too well-known last Pringle dilemma, designer Do-hyuk Kwon has come up with a brilliant solution called Bloom Chips. After opening the container, simply pull the edges of the package, creating a ready-made bowl for your chips. Could we expect to see a new type of Pringles can in the near future? I sure hope so!
โชคดีที่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีการพัฒนา อย่างรวดเร็วและเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กว่าที่เราคิดไว้ทำให้ โลกของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่การออกแบบให้เกิดการดึงดุดทางสายตาเพียงอย่างเดียวแต่หากจะต้องดึงดูดการใช้งานด้วยหรือที่เรียกว่า " รูปแบบการทำงาน ของบรรจุภัณฑ์ "


เคยไหมเวลาที่กินอะไร แต่บางทีก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะก่อนที่คุณจะได้ลิ้มรสของบางอย่าง ซึ่งเเน่นอนว่ามือของคุณจะต้องสกปรกไปด้วย ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของพริงเกิ้ล เพราะไอ้เจ้าบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่แม้รูปทรงจะแตกต่างแต่ก็สร้างปัญหาไม่น้อย นี่จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่า บลูม ชิปส์  เหมือนการแตกตัวของมันฝรั่งแสนอร่อย เพียงแค่ดึงกระดาษเพียงแผ่นเดียว จากรูปทรงกระบอกก็จะกลายเป็นชามใบโต ให้เราได้เพลิดเพินกันยิ่งขึ้น